ANUNȚ OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL BROSTENI
PRIMĂRIA

Nr.2162 din 06.04.2021

ANUNȚ

Primăria orașului Broșteni, jud. Suceava, organizează in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea următoarelor   posturi contractuale vacante,  pe perioadă nedeterminată:

Guard II,(personal intretinere și curatenie),  nivel studii generale

Șofer I, microbuz școlar, nivel studii medii

Concursul va consta în urmatoarele 3 etape :

1.         Termen de depunere a dosarelor: 20 aprilie 2021

2.         Proba scrisa –28 aprilie 2021, ora 10.00 

3.         Interviu – maxim patru zile de la data probei scrise

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, minim 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar faceo incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

 1. Guard II,  nivel studii generale:
 1. studii generale, profesionale sau medii absolvite cu diplomă;
 2. fară vechime
 •  Condiţii specifice sofer I microbuz școlar, nivel studii medii:
 1. nivelul studiilor – medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. posesor permis de conducere categoriile B, C, D, E
 3. poseda atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR, valabil
 4. aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii
 5. card tahograf valabil

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului documentului depus la pct.5 candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la pct.2-4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru  post sofer I microbuz școlar, nivel studii medii:

 1. OUG. Nr.57/2019 – privind Codul Administrativ, art.129-130, art.154-157, art.529-596
 2. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
 4. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
 5. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
 6. HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. cu modificarile si completarile la zi;
 7. HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier

Bibliografia pentru post Guard II nivel studii generale:

 1. Legea nr. 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei orasului Brosteni, cu sediul în Broşteni, judeţul Suceava, str. Bistritei, nr.89, telefon: 0230/549.940. fax:0230549786,  email:primaria_brosteni@yahoo.com           

Primar,

Hurjui Alexandru