Autor: Dep. Comunicare

Anunț – concurs angajare 2 funcții publice

ANUNT,

       În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.21 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare și Art.II din Legea nr.203/ 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă  înștiințăm că, Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Broșteni, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor  funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, după cum urmează:

 1. 1 (una) funcție publică de execuție vacantă de  inspector, clasa I, grad profesional, debutant  din Compartiment Protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava

b. 1 (una) funcție publică de execuție vacantă de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent  din  Compartimentului Juridic Registru Agricol și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava

 • durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
 • probă suplimentară – nu este cazul
 • data sustinerii probei scrise: 26.05.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Broșteni, str. Bistriței nr.89, oraș Broșteni, jud. Suceava

Proba interviu: in termen de 5 zile lucratoare de la data probei scrise, la sediul Primariei orasului Brosteni, jud. Suceava.

 • Condiţiile de participare:

Condiţiile generale:

 • are cetățenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;    
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice: inspector clasă I, grad profesional, debutant – Compartiment Protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în oricare dintre domeniile ingineria mediului, ingineria sanitară și protecția mediului, ecologie și protecția mediului.
• nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.
• abilități, calități, aptitudini necesare: inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Condiţii specifice: Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent, din  Compartimentului Juridic Registru Agricol și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  domeniul ştiinţelor juridice
 • vechime în specialitatea studiilor -1(unu) an
 • abilități, calități, aptitudini necesare: inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs in în termen de 20 de zile de la data publicării 26.04.2021-17.05.2021

Coordonate de contatct: Primaria orasului Brosteni, strada Bistritei, nr.89, oras Brosteni, jud. Suceava, email: primaria_brosteni@yahoo.com, tel.0230549940, fax.0230549786, persoana de contact: Tudosia Lucian, sef birou.

Dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copie a diplomei  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 6. copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
 7. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Bibliografia pentru funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional, debutant din Compartiment Protecția mediului

 • Constituţia României, republicată
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor – republicată
 • Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator – actualizată
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului – actualizată

Tematica – concurs pentru  inspector, clasa I, grad profesional, debutant

 1. Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici ;
 2. Evaluarea și cariera funcționarilor publici și a personalului contractual :
 3. Sanctiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici ;
 4. Suspendarea, incetarea raportului de serviciu al funcționarilor publici;
 5. Atribuliile primarului și Consiliului local
 6. Ierarhizare deșeurilor
 7. Reutilizarea și reciclarea deșeurilor
 8. Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor
 9. Principii și dispoziții generale privind protectia mediului;
 10. Protecția apelor și a ecosistemelor acvatice;
 11. Protecția solului, subsolului și a ecosistemelor terestre
 12. Atribuții, răspunderi ale autorităților pentru protecția mediului
 13. Eliminarea şi transportul DEEE colectate

          Bibliografia pentru concurs ocupare: funcție publică de execuție vacantă de  funcție publică de execuție vacantă de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent  din  Compartimentului Juridic Registru Agricol și Arhivă

 1. Constituţia României, republicată
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii. cu modificarile si completarile ulterioare ;
 6. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare : CARTEA a III a Despre bunuri (art.535-afi.952), CARTEA a V a Despre obligatii (art.l 164-art.25 00), CARTEA a VI a Despre prescriptia extinctivă decădere și calculul termenelor( art.2500 – art.2556)
 7. Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modficarile si completarile ulterioare:
 8. Ordonarta Guvernului nr.2/2001 privind reginul juridic al contravenților, cu modificarile si completările ulterioare ;
 9. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 10. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicala, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 11. Legea nr.544/2001 privind accesul liber la infomatiile de interes public cu modificările si completările ulterioare;

Tematica – concurs de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent:

 • Activitatea consilierului juridic (atributii, competente, răspunderi)
 • Reprezentarea intereselor angajatorului in fata instanțelor de judecata, a autoritatilor si instituliilor publice ;
 • Comunicarea institutionala. Relalii ierarhice ;
 • Comunicarea intepersonală:
 • Contenciosul administrativ;
 • Informatiile de interes public:
 • Elaborarea deciziei in instituția publica;
 • Regimul proprietăților in România:
 • Regimul juridic al raporturilor de munca;
 • Recuperare debite (proceduri. formalități).
 • Contracte civile si comerciale ( avizare, clauze, raspundere contractuala).
 • Regimul juridic al achiziliilor publice, proceduri
 • Cost si pret in achizitii.

PRIMAR,

HURJUI ALEXANDRU

Anunț – concurs post – Inspector I, A, studii superioare – Compartiment pășuni comunale

Primăria orașului Broșteni, jud. Suceava, organizează in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificată și completată prin H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea următorului post contractual de execuție pe perioadă nedeterminată din aparatul de specialitate al primarului orașului Broșteni:

 • Inspector I, A,  studii superioare – Compartiment pășuni comunale

Concursul va consta în urmatoarele 3 etape :

 1. Termen de depunere a dosarelor: 11.05.2021
 2. Proba scrisă –18 mai 2021, ora 10.00 
 3. Interviu – maxim patru zile de la data probei scrise

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, minim 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

 1.  Inspector I, A, studii superioare – Compartiment pașuni comunale:
  1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în oricare dintre domeniul silvic;
  2. fară vechime

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. 5), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.2)-4) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru  Inspector I, A, studii superioare:

 1. OUG. Nr.57/2019 – privind Codul Administrativ, art.129-130, art.154-157, art.285-289, art.302-364, art.529-596
 2. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
 4. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
 5. Legea nr. 46/2008, Codul silvic , cu modificarile si completarile ulterioare
 6. O.G.nr.34/2013,privind organizarea   ,administrarea  si exploatarea  pajistilor permanente, cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. Legea fondului funciar-  republicată cu modificările și completarile ulterioare

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei orasului Brosteni, cu sediul în Broşteni, judeţul Suceava, str. Bistritei, nr.89, telefon: 0230/549.940. fax:0230549786,  email: primaria_brosteni@yahoo.com           

Primar,
Hurjui Alexandru

ANUNȚ OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL BROSTENI
PRIMĂRIA

Nr.2162 din 06.04.2021

ANUNȚ

Primăria orașului Broșteni, jud. Suceava, organizează in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea următoarelor   posturi contractuale vacante,  pe perioadă nedeterminată:

Guard II,(personal intretinere și curatenie),  nivel studii generale

Șofer I, microbuz școlar, nivel studii medii

Concursul va consta în urmatoarele 3 etape :

1.         Termen de depunere a dosarelor: 20 aprilie 2021

2.         Proba scrisa –28 aprilie 2021, ora 10.00 

3.         Interviu – maxim patru zile de la data probei scrise

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, minim 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar faceo incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

 1. Guard II,  nivel studii generale:
 1. studii generale, profesionale sau medii absolvite cu diplomă;
 2. fară vechime
 •  Condiţii specifice sofer I microbuz școlar, nivel studii medii:
 1. nivelul studiilor – medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. posesor permis de conducere categoriile B, C, D, E
 3. poseda atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR, valabil
 4. aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii
 5. card tahograf valabil

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului documentului depus la pct.5 candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la pct.2-4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru  post sofer I microbuz școlar, nivel studii medii:

 1. OUG. Nr.57/2019 – privind Codul Administrativ, art.129-130, art.154-157, art.529-596
 2. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
 4. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
 5. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
 6. HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. cu modificarile si completarile la zi;
 7. HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier

Bibliografia pentru post Guard II nivel studii generale:

 1. Legea nr. 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei orasului Brosteni, cu sediul în Broşteni, judeţul Suceava, str. Bistritei, nr.89, telefon: 0230/549.940. fax:0230549786,  email:primaria_brosteni@yahoo.com           

Primar,

Hurjui Alexandru

ANUNȚ – Cererea Unică de plată APIA

Primăria Broșteni vine în sprijinul dvs. cu câteva informații utile legate de cererea care trebuie depusă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). 

Anul acesta fermierii vor completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Înainte de a completa cererea, toți cei care doresc să primească subvenții de la APIA, trebuie să se prezinte la sediul primăriei orașului Broșteni pentru eliberarea adeverințelor din registrul agricol.

Anul acesta nu veți primi plicuri din parte APIA, așa că angajații primăriei vă stau la dispoziție cu informațiile de care aveți nevoie. 

De asemenea, tabelul nominal cu programarea calendaristică a fermierilor este afișat la primărie și îl găsiți și pe site-ul instituției noastre la adresa: 

Anul acesta cererea va putea fi completată și online, fără a mai fi nevoie să vă prezentați la centrele APIA.

Mai jos găsiți și lista cu documentele de care aveți nevoie pentru a depune cererea unică de plată, modelul acestei și un ghid legat de modul în care trebuie completată.

De știut!

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului și sunt eliberate de Primăria Broșteni trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii unice de plată şi să fie valabile la data depunerii cererii!

Conform informațiilor transmise de APIA, trebuie să depuneți electronic, prin poștă sau, în situații excepționale să prezinte fizic, următoarele documente:

 • copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice);
 • dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României;  
 • adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile la data depunerii cererii; 
 • copia cardului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată pentru solicitanții de sprijin pentru pajişti permanente;    
 • Pentru fermierii cu sume de peste 5.000 de euro încasați în 2020: persoanele care nu au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară conform art, 1 alin. (1)-(4) din Legea 82/1991 a contabilității – republicată, prezintă adeverința eliberată de Agenția Națională de Administrare fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi;
 • Vă rugăm să specificați numărul de telefon mobil la care vă putem contacta pentru închiderea cererii.

Cei care depun cerere pentru sprijin cuplat la zootehnie, vaci de lapte și/sau oi, sunt programați mai târziu și vor depune și alte documente!

PRIMAR, 

Alexandru HURJUI

INFORMARE DE INTERES PUBLIC – drepturi persoane perscutate din motie politice sau prizonieri de război

Am primit o adresă de la Asociația Națională a Veteranilor de Război, filiala județeană “Mușatinii” Suceava, cu o serie de informații utile legate de noile modificări ale Decretului-lege nr. 118/1990 (republicat) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere din 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri.

Mai mulți cetățeni din județul nostru, inclusiv din orașul Broșteni, au început să facă o serie de demersuri în vederea dobândirii drepturilor ce le revin în baza de prevederilor Decretului-lege numărul 118/1990 republicat.

De prevederile acestei legi beneficiază și veteranii de război care au fost prizonieri sau urmașii direcți (soțiile/copiii) ai celor care au decedat în prizonierat (mai multe detalii găsiți pe site-ul primăriei).

Vreau să-i mulțumesc pe această cale cale domnului Col (rtr) Niculai Niga, președintele filialei Suceava a Asociației Naționale a Veteranilor de Război pentru informațiile utile pe care ni le-a transmis și pe care vi le împărtășesc și dvs.

Astfel, dacă sunteți veterani de război care ați fost prizonier sau urmaș direct (soție/copii) ai celor care au decedat în prizonierat, puteți beneficia de noile prevederi ale Decretului 118/1990.

Dovedirea acestei calități se poate face cu documente oficiale, respectiv cu înscrisurile din livretul militar și/sau certificatul de deces (de moarte).

În situația în care aceste documente nu există, cetățenii interesați pot solicita datele necesare în vederea întocmirii dosarului de la Arhivele Naționale Militare Române – Unitatea Militară 2.405 Pitești.

Ulterior, documentele se vor depune la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava.

De știut!

Pentru a obține informații de la Arhivele Naționale Militare Române – Unitatea Militară 2.405 Pitești aveți nevoie de o cerere și de mai multe documente:

Cererile pentru eliberarea documentelor privind perioadele de prizonierat trebuie adresate în nume propriu de către persoanele care au calitatea de soție/fiu/fiică al celui căzut prizonier și trebuie să cuprindă:

numele și prenumele solicitantului,

adresa completă de corespondență,

datele de identificare ale prizonierului de război (numele și prenumele, data și locul nașterii, prenumele părinților, domiciliul avut la data încorporării, unitatea militară cu care a participat pe front, perioada de prizonierat și centrul de repatriere prin care s-a întors în țară).

La cerere petenții trebuie să anexeze:

1.       acte de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificate de căsătorie prin care să dovedească că sunt copiii celui pentru care solicită perioada de prizonierat)

2.       certificatul de deces al prizonierului de război.

Solicitările pot fi trimise prin Poșta Română la adresa UM 02405 Pitești, strada Poarta Eroilor, nr. 4, județul Argeș, prin email la adresa um02405.pitesti@yahoo.com, telefon 0248/223477 interior 133 sau 0248/221303.

Notă! Pentru a intra în posesia documentelor solicitate, petenții sunt obligați să achite contravaloarea prestării de servicii efectuate după ce vor fi înștiințați în acest sens de către instituția mai sus menționată.

După ce aveți aceste documente, vă puteți adresa Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava care a elaborat și o procedură privind aplicarea Decretul-lege nr.118/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, cererile pentru acordarea drepturilor se depun personal sau prin mandatar la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din județul în care are domiciliul solicitantul, sau prin poșta electronică, pe adresa de e-mail a agenției: ajpis.suceava@mmanpis.ro.

Documentele care se vor transmite prin poșta electronică vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant, și ulterior vor fi prezentate în original la agenția teritorială, în vederea aplicării vizei “conform cu originalul” pe fiecare înscris în parte.

Pentru persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetăţenia română, cererile se depun la agenția teritorială, în funcţie de ultimul domiciliu din România, sau prin mandatar desemnat prin procură specială, la agenţia teritorială în a cărei rază teritorială domiciliază mandatarul.

DOCUMENTE NECESARE:

Cerere (formular tip)

Declarație pe propria răspundere

Documente justificative (se vor adăuga la cerere):

Acte solicitant:

act de identitate;

declarație pe propria răspundere;

certificat de naștere;

certificat de căsătorie( în cazul fiicei care și-a schimbat numele);

Extras de cont (plata se face în cont);

Procură specială (în cazul depunerii prin mandatar);

Acte doveditoare în cazul solicitanților care au calitatea de persecutat politic (Hotărâre Comisie pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990, prin care se stabilește solicitantului calitatea de persecutat politic, Talon indemnizație, s.a.).

Acte necesare dovedirii calității de persecutat politic al părintelui/părinților solicitantului:

Certificat de deces;

Hotărâre/Decizia nr…../data…….emisă de Comisia pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990 prin care se stabilește părintelui/părinților calitatea de persecutat politic, (după caz);

Documente care atesta faptul că părintele/părinții solicitantului s-au aflat în una sau mai multe din situațiile de persecuție politică, prevăzute de art. 1 alin. (1) și (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, după caz: sentința , bilet de eliberare, livret militar, dovada internare, carnet de munca, adeverințe, liste comune, documente de strămutare sau domiciliu obligatoriu.

Pentru cetățenii străini și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, suplimentar față de documentele de mai sus, la cerere se va anexa dovada ultimului domiciliu în România, respectiv cartea de identitate și procura mandatarului, când cererea este depusă prin mandatar.

PROGRAM DEPUNERE:

LUNI – JOI, între orele 08:30 – 16:30;

VINERI – 08:30 – 14:00;

Actele pot fi depuse la adresa str. Tudor Vladimirescu, fn, cod poștal 720036, (telefon 0230222232, 0729846450 sau 0730057472).

Dacă aveți nevoie de alte detalii, Asociația Veteranilor vor poate oferi doar informații telefonice, zilnic, de luni până vineri, între orele 8 și 12, la telefonul 0230216376.

Mai jos găsiți textul Decretului-Lege 181/1990 și formularele care trebuie completate.

Primar,

Alexandru HURJUI

Anunț – Vouchere dispozitive medicale

Grație unui proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, persoanele cu nevoi speciale pot beneficia de un voucher în valoare de 5000 de euro, oferit de statul român, printr-un proiect cu finanțare europeană.

Proiectul intitulat  “Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” prevede activități pentru creșterea angajabilității persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, iar o componentă importantă a proiectului se referă la faptul că persoanele cu dizabilități, pot beneficia de un voucher pentru a-și procura dispozitive medicale care să le îmbunătățească viața și să le dea șansa să își găsească un loc de muncă.

Prin Ordinul nr. 721/2019 a fost aprobată Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (altele decât cele finanțate prin Fondul Național Unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate), iar prin Ordinul nr. 1263/2019 a fost aprobată Metodologia de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.

Recent, a fost aprobat și ordinul care permite achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale.

Câteva detalii importante:

Tehnologiile și dispozitivele asistive și tehnologiile de acces sunt produse de asistare inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente și software, utilizate de către (sau pentru) persoanele cu dizabilități pentru: participare, protecție, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcțiilor sau structurilor corpului și a unor activități, prevenirea deficiențelor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare.

Astfel, persoanele adulte încadrate în grad de handicap pot beneficia de o subvenție sub forma unui voucher în valoare maximă de 23.000 lei (5.000 de euro) în vederea achiziționării produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se găsesc în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.

Cine poate accesa acest program?

Persoanele care pot beneficia de tehnologie asistivă în cadrul proiectului sunt cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate;

2. sunt în căutarea unui loc de muncă și nu au un loc de muncă în prezent (șomeri indemnizați și neindemnizați conform Legii nr.76/2002);

3. au vârsta de muncă (între 18 ani și până în vârsta legală de pensionare).

Cui mă adresez prima dată?

Persoanele care îndeplinesc condițiile de mai sus se prezintă la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava cu următoarele documente:

• carte de identitate;

• adeverință medicală;

• ultimul document de studii.

AJOFM înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și acordă servicii de informare, consiliere și mediere.

Persoana cu dizabilități semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă și participă la minimum două activități (informare, consiliere și mediere) asigurate de AJOFM.

Ce fac mai departe?

Persoana cu dizabilități se prezintă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava unde depune următoarele documente:

• cererea pentru acordarea voucherului (document tip) în original;

• certificatul de încadrare în grad de handicap și Anexa în copie;

• recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (document tip) în original;

• acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de planul individual și după caz, informarea în vederea angajării sau contractul individual de muncă în copie;

• angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv în original (se va completa în 3 exemplare).

Dosarele complete se înregistrează la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava – Bulevardul George Enescu nr. 16, Suceava, Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30  |  Vineri: 08:00 – 14:00, Telefon: 0330 401 067, E-mail: office@dpcsv.ro, sec_adulti_sv@dgaspcsv.ro 

Cum intru în posesia voucherului?

• ulterior validării dosarelor ANPD tipărește și transmite voucherele către DGASPC care le distribuie către titulari împreună cu chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarilor (document tip);

 Ce fac cu voucherul?

• persoana cu dizabilități, titularul voucherului, prezintă voucherul furnizorului de tehnologii asistive și primește produsul din lista cu produse;

• persoana cu dizabilități va transmite către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, în termen de 6 luni de la achiziționarea produsului asistiv, chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarilor.

Alte informații:

• Voucherul are o valabilitate de 6 luni, este nominal și netransmisibil și va fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

• Voucherul este utilizat doar la operatorii economici – furnizori/ producători de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces prevăzuți în lista disponibilă pe site-ul www.anpd.gov.ro

• În cazul neutilizării voucherului în perioada de valabilitate acesta este predat la D.G.A.S.P.C. iar persoana cu dizabilități poate solicita eliberarea unui nou voucher cu mențiunea că se va relua procedura de acordare.

Mai jos găsiți și formularele care trebuie completate!

Mult succes tuturor!

Primar,

Alexandru HURJUI

ANUNȚ – Etapa a 2-a de distribuire pachete in programul POAD

MIERCURI începe a doua etapă de distribuire a pachetelor cu produse de igienă primite în cadrul programului POAD susținut de Uniunea Europeană!

În această etapă, beneficiari sunt, conform prevederilor OUG 84/2020, persoanele cu dizabilități (care vor face dovada cu un cupon de pensie de handicap sau cu certificatul de încadrare în grad de handicap). 

Persoanele care se încadrează în a două etapă sunt așteptate la Casa de Cultură din Broșteni începând de MIERCURI, 17 FEBRUARIE, între orele 10.00-14.00.

Programul de ridicare al produselor va fi ZILNIC, de LUNI până VINERI între orele 10.00-14.00.

DE REȚINUT: Distribuirea se face NUMAI ÎN BAZA ACTULUI de IDENTITATE și a documentelor enumerate mai sus!

Vă rugăm să respectați toate normele de siguranță impuse de pandemie, atât pentru protecția dumneavoastră și a celor dragi, cât și pentru protecția angajaților primăriei Broșteni care vă vor oferi aceste pachete.

Fiecare pachet cântărește 5 kg și conține 5 periuţe de dinţi, pastă de dinţi – 300 ml, săpun lichid – 500 ml, șampon copii – 800 ml, șampon adulţi – 500 ml și detergent de rufe – 2700 gr. În curând va începe o nouă etapă de distribuire a produselor alimentare primite în cadrul aceluiași proiect, pentru beneficiarii prevăzuți în cadrul etapei întâi, însă vă vom anunța de când vor putea fi ridicate aceste produse.

Primar,
Alexandru HURJUI