Anunț – concurs post – Inspector I, A, studii superioare – Compartiment pășuni comunale

Primăria orașului Broșteni, jud. Suceava, organizează in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificată și completată prin H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea următorului post contractual de execuție pe perioadă nedeterminată din aparatul de specialitate al primarului orașului Broșteni:

 • Inspector I, A,  studii superioare – Compartiment pășuni comunale

Concursul va consta în urmatoarele 3 etape :

 1. Termen de depunere a dosarelor: 11.05.2021
 2. Proba scrisă –18 mai 2021, ora 10.00 
 3. Interviu – maxim patru zile de la data probei scrise

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, minim 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

 1.  Inspector I, A, studii superioare – Compartiment pașuni comunale:
  1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în oricare dintre domeniul silvic;
  2. fară vechime

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae – Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. 5), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.2)-4) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru  Inspector I, A, studii superioare:

 1. OUG. Nr.57/2019 – privind Codul Administrativ, art.129-130, art.154-157, art.285-289, art.302-364, art.529-596
 2. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
 4. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
 5. Legea nr. 46/2008, Codul silvic , cu modificarile si completarile ulterioare
 6. O.G.nr.34/2013,privind organizarea   ,administrarea  si exploatarea  pajistilor permanente, cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. Legea fondului funciar-  republicată cu modificările și completarile ulterioare

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei orasului Brosteni, cu sediul în Broşteni, judeţul Suceava, str. Bistritei, nr.89, telefon: 0230/549.940. fax:0230549786,  email: primaria_brosteni@yahoo.com           

Primar,
Hurjui Alexandru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.