INFORMARE DE INTERES PUBLIC – drepturi persoane perscutate din motie politice sau prizonieri de război

Am primit o adresă de la Asociația Națională a Veteranilor de Război, filiala județeană “Mușatinii” Suceava, cu o serie de informații utile legate de noile modificări ale Decretului-lege nr. 118/1990 (republicat) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere din 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri.

Mai mulți cetățeni din județul nostru, inclusiv din orașul Broșteni, au început să facă o serie de demersuri în vederea dobândirii drepturilor ce le revin în baza de prevederilor Decretului-lege numărul 118/1990 republicat.

De prevederile acestei legi beneficiază și veteranii de război care au fost prizonieri sau urmașii direcți (soțiile/copiii) ai celor care au decedat în prizonierat (mai multe detalii găsiți pe site-ul primăriei).

Vreau să-i mulțumesc pe această cale cale domnului Col (rtr) Niculai Niga, președintele filialei Suceava a Asociației Naționale a Veteranilor de Război pentru informațiile utile pe care ni le-a transmis și pe care vi le împărtășesc și dvs.

Astfel, dacă sunteți veterani de război care ați fost prizonier sau urmaș direct (soție/copii) ai celor care au decedat în prizonierat, puteți beneficia de noile prevederi ale Decretului 118/1990.

Dovedirea acestei calități se poate face cu documente oficiale, respectiv cu înscrisurile din livretul militar și/sau certificatul de deces (de moarte).

În situația în care aceste documente nu există, cetățenii interesați pot solicita datele necesare în vederea întocmirii dosarului de la Arhivele Naționale Militare Române – Unitatea Militară 2.405 Pitești.

Ulterior, documentele se vor depune la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava.

De știut!

Pentru a obține informații de la Arhivele Naționale Militare Române – Unitatea Militară 2.405 Pitești aveți nevoie de o cerere și de mai multe documente:

Cererile pentru eliberarea documentelor privind perioadele de prizonierat trebuie adresate în nume propriu de către persoanele care au calitatea de soție/fiu/fiică al celui căzut prizonier și trebuie să cuprindă:

numele și prenumele solicitantului,

adresa completă de corespondență,

datele de identificare ale prizonierului de război (numele și prenumele, data și locul nașterii, prenumele părinților, domiciliul avut la data încorporării, unitatea militară cu care a participat pe front, perioada de prizonierat și centrul de repatriere prin care s-a întors în țară).

La cerere petenții trebuie să anexeze:

1.       acte de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificate de căsătorie prin care să dovedească că sunt copiii celui pentru care solicită perioada de prizonierat)

2.       certificatul de deces al prizonierului de război.

Solicitările pot fi trimise prin Poșta Română la adresa UM 02405 Pitești, strada Poarta Eroilor, nr. 4, județul Argeș, prin email la adresa um02405.pitesti@yahoo.com, telefon 0248/223477 interior 133 sau 0248/221303.

Notă! Pentru a intra în posesia documentelor solicitate, petenții sunt obligați să achite contravaloarea prestării de servicii efectuate după ce vor fi înștiințați în acest sens de către instituția mai sus menționată.

După ce aveți aceste documente, vă puteți adresa Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava care a elaborat și o procedură privind aplicarea Decretul-lege nr.118/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, cererile pentru acordarea drepturilor se depun personal sau prin mandatar la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din județul în care are domiciliul solicitantul, sau prin poșta electronică, pe adresa de e-mail a agenției: ajpis.suceava@mmanpis.ro.

Documentele care se vor transmite prin poșta electronică vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant, și ulterior vor fi prezentate în original la agenția teritorială, în vederea aplicării vizei “conform cu originalul” pe fiecare înscris în parte.

Pentru persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetăţenia română, cererile se depun la agenția teritorială, în funcţie de ultimul domiciliu din România, sau prin mandatar desemnat prin procură specială, la agenţia teritorială în a cărei rază teritorială domiciliază mandatarul.

DOCUMENTE NECESARE:

Cerere (formular tip)

Declarație pe propria răspundere

Documente justificative (se vor adăuga la cerere):

Acte solicitant:

act de identitate;

declarație pe propria răspundere;

certificat de naștere;

certificat de căsătorie( în cazul fiicei care și-a schimbat numele);

Extras de cont (plata se face în cont);

Procură specială (în cazul depunerii prin mandatar);

Acte doveditoare în cazul solicitanților care au calitatea de persecutat politic (Hotărâre Comisie pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990, prin care se stabilește solicitantului calitatea de persecutat politic, Talon indemnizație, s.a.).

Acte necesare dovedirii calității de persecutat politic al părintelui/părinților solicitantului:

Certificat de deces;

Hotărâre/Decizia nr…../data…….emisă de Comisia pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990 prin care se stabilește părintelui/părinților calitatea de persecutat politic, (după caz);

Documente care atesta faptul că părintele/părinții solicitantului s-au aflat în una sau mai multe din situațiile de persecuție politică, prevăzute de art. 1 alin. (1) și (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, după caz: sentința , bilet de eliberare, livret militar, dovada internare, carnet de munca, adeverințe, liste comune, documente de strămutare sau domiciliu obligatoriu.

Pentru cetățenii străini și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, suplimentar față de documentele de mai sus, la cerere se va anexa dovada ultimului domiciliu în România, respectiv cartea de identitate și procura mandatarului, când cererea este depusă prin mandatar.

PROGRAM DEPUNERE:

LUNI – JOI, între orele 08:30 – 16:30;

VINERI – 08:30 – 14:00;

Actele pot fi depuse la adresa str. Tudor Vladimirescu, fn, cod poștal 720036, (telefon 0230222232, 0729846450 sau 0730057472).

Dacă aveți nevoie de alte detalii, Asociația Veteranilor vor poate oferi doar informații telefonice, zilnic, de luni până vineri, între orele 8 și 12, la telefonul 0230216376.

Mai jos găsiți textul Decretului-Lege 181/1990 și formularele care trebuie completate.

Primar,

Alexandru HURJUI